Cáo lỗi

V́ lư do kỹ thuật, mục T̀M CA DAO tạm ngưng để sửa chữa.

ca dao

1.- Chỉ cần nhớ và dùng vài chữ liền nhau trong câu nào đó của toàn bài ca dao - Không nên dùng toàn câu. (thi dụ: Gió đưa cành trúc la đà, hồi chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ xương, ta có thể dùng vài chữ như "cành trúc" hay "Thọ Xương hoặc la đà là đủ)  2.- Khi gặp một câu quá dài có tiếp theo (có chữ c̣n tiếp hay Xem tiếp câu số hoặc tiếp theo từ câu số), th́ copy câu đầu của bài đó , rồi t́m lại sẽ có toàn bộ bài ca dao.  3.- Phải cho dấu tiếng Việt mới có kết quả. Dấu cho không  đúng phép cũng không được. Thí dụ: ḥa và hoà. Ngày nay những chữ kết thúc vớ "Y" người ta đổi thành "i" thí dụ: Sinh kư tử quy đă đổi thành "Sinh kí tử qui" th́ khi kiếm với "i" mà không được th́ xin đổi qua "y"

Những thắc mắc về khó khăn khi t́m ca dao, e-mail về  cho chúng tôi (haphuonghoai@gmail.com). Hoặc vào trang Góp Ư. Chúng tôi sẽ cải thiện, đa tạ. hph

Cước Chú: Hệ thống xếp thứ tự (index) của Unicode trong tiếng Việt có chút trở ngại. Các chữ: Ă D, Đ, Ư Â, Ơ  đă xuất hiện trước chữ A, Các nguyên âm đi theo chữ đầu cũng lộn xộn. Đang t́m cách kiện toàn. Chúng tôi thành thật cáo lỗi .
 
Dù rằng viết hoa hay không viết hoa kết quả như nhau nhưng nếu Nguyên âm mà có dấu lại viết hoa th́ cần theo nguyên mẫu là phải VIẾT HOA mới có kết quả Thí dụ: Ở nếu dùng ở sẽ không có được.

 

Để có kết quả như ư muốn , quư vị nên đọc qua cách sử dụng trang web nầy

Trang Ca Dao và Tục Ngữ mỗi  ngày mỗi mới

 (Chỉ dẫn cách đánh tiếng Việt)

Xin tắt các cách đánh tiếng Việt khác như VPS, VietKey,VNI v.v.  trước khi t́m

VIQR(Vietnet) VNI (no shift)
Dấu Chữ Dấu Chữ
 ' (Ngoặc đơn) = Sắc
 ` (Trên Tab/no Shift) = Huyền
? (Dấu chấm hỏi) = Hỏi
 ~ (Trên Tab với Shift) = Ngă
 .(Dấu chấm) = Nặng
 + (Dấu cọng) = Dấu Ư Ơ
a( = ă
a^ = â
e^ = ê
o^ = ô
o+ = ơ
u+ = ư
dd=đ
DD=Đ
1=Sắc
2=Huyền
3=Hỏi
4=Ngă
5=Nặng
^ như ê,â
& như ư ơ
* như ă
( như đ

<% strSQL = _ "SELECT mfield1, mfield2, mfield3 " & _ "FROM cadao.mdb " & _ "WHERE mfield1 = 'foobar'" Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") With objRS .Source = strSQL .ActiveConnection = objConn .CursorType = adOpenForwardOnly .LockType = adLockReadOnly End With objRS.Open ,,,,adCmdText Response.Write(objRS("field3")) %>

bấm vào mẫu tự dưới đây
 để xem toàn trang mà câu đầu mang chữ đó:

A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V X Y
 
Ngoài ra