êO ç                                            ç   ç
 
Quẻ Li viết theo Dịch Ṇng nọc.
Hai hào dương hai bên là hai ông
Táo và hào âm ở giữa là bà Táo
Quẻ Li viết theo Chu Dịch
 
Tóm lại truyện bộ ba hai ông một bà Táo, Thần Bếp Lửa dựa trên quẻ Li (IOI), tức quẻ Lửa của Dịch kinh có mặt trong truyền thuyết Việt.  Một lần nữa qua cái lỗ rốn tṛn là hào âm ṇng cho thấy Dịch Ṇng Nọc âm dương đề huề là loại Dịch ṇng cốt của đại tộc Việt coi âm dương đề huề hay hơn nữa coi mẹ hơn cha.
 
Tài Liệu Tham Khảo:
-Phan Kế Bính, Phong Tục Việt Nam
-Nhất Thanh, Vũ Văn Khiếu, Đất Lề Quê Thói.
-Toan ánh, Phong Tục Việt Nam.
-Nguyễn Xuân Quang, KHAI QUẬT KHO TÀNG CỔ SỬ HỪNG VIỆT, YHTT xuất bản, 1999.