Hân Hạnh Giới Thiệu
 
45 BÀI CA TÂN CỔ GIAO DUYÊN
Trường Khanh
b́a: Hà Nguyên Du
tŕnh bày: Hà Nguyên Du
 
h́nh nhạc cụ dân tộc Việt Nam: Lê Khiêm

tác giả tự xuất bản

tự lực phát hành
in tại hoa kỳ 2005

tác giả giữ bản quyền @all rights reserved

(mọi h́nh thức sử dụng, cần có sự đồng ư của tác giả )

 

45 BÀI CA
TÂN CỔ GIAO DUYÊN

 

   

Và hăy thưởng Thức: Gene Đại Dương