Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Nghe Nhạc English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Diêu Dụng
 
Dẫn Giải
Cảm Nghĩ
Chợ Quê
Chữ Nôm
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Liên Mạng Thành Viên
Trang Chủ
Hồng Vũ Lan Nhi 1 & 2 Phong Thủy HKH
 

T́m Bài Trong Toàn Trang Ca Dao Tục Ngữ bằng

Sources: http://art-hanoi.com/collection/notes.html

Tiền Giấy

French Indochina:

P-17b 20 Piastres 1917 Haiphong
P-18 100 Piastres 1914 Haiphong
P-19 5 Piastres 1920 Haiphong
P-20 100 Piastres 1925 Haiphong, Specimen
P-30 20 Dollars/Piastres 1898
P-34b 1 Piastre 1909-1921
P-34b 1 Piastre 1909-1921 modern fake
P-37b 5 Piastres 1913
P-37b 5 Piastres 1915
P-41 20 Piastres 1920
P-42 100 Piastres 1920
P-43 10 Cents 1920
P-44 10 Cents 1920
P-45a 20 Cents 1920
P-46 50 Cents 1920
P-47s 50 Cents 1920 SPECIMEN
P-48a 1 Piastre 1921-1926
P-48b 1 Piastre 1927-1931
P-48(s) 1 Piastre 1927-1931 SPECIMEN
P-49a 5 Piastres 1926
P-49b 5 Piastres 1927-1931
P-50 20 Piastres 1928-1931
P-50(s) 20 Piastres 1928-1931 proof
P-51d 100 Piastres 1936-1939
P-51(s) 100 Piastres 1932 SPECIMEN
P-52 1 Piastre 1932
P-53 5 Piastres 1932
P-53(s) 5 Piastres 1932 SPECIMEN
P-54b 1 Piastre 1936
P-54c 1 Piastre 1946
P-54c(s) 1 Piastre 1946 SPECIMEN
P-54e 1 Piastre 1949
P-55a 5 Piastres 1932
P-55a(s) 5 Piastres 1932 SPECIMEN
P-55b 5 Piastres 1936
P-55c 5 Piastres 1946
P-55d 5 Piastres 1949
P-56b 20 Piastres 1936-1939
P-56(s) 20 Piastres 1936-1939 SPECIMEN
P-57 500 Piastres 1939
P-57(s) 500 Piastres 1939 SPECIMEN
P-58a 1 Piastre 1942-1945
P-59b 1 Piastre 1942-1945
P-59(x) 1 Piastre 1942-1945 fake
P-60 1 Piastre 1942-1945
P-61 5 Piastres 1942-1945
P-62a 5 Piastres 1942-1945
P-62b 5 Piastres 1942-1945
P-63 5 Piastres 1942-1945
P-64 5 Piastres 1942-1945
P-65 20 Piastres 1942-1945
P-66 100 Piastres 1942-1945
P-68 500 Piastres 1942-1945
P-69 500 Piastres 1942-1945
P-70 20 Piastres 1942-1945 ANNULE
P-71 20 Piastres 1942-1945
P-72 20 Piastres 1942-1945 pink
P-73 100 Piastres 1942-1945
P-74 1 Piastre 1949
P-74s 1 Piastre 1949 SPECIMEN
P-75a 5 Piastres 1951
P-75b 5 Piastres 1951 unfinished
P-75s 5 Piastres 1951 SPECIMEN
P-76a 1 Piastre 1951
P-76b 1 Piastre 1951
P-76(s) 1 Piastre 1945 SPECIMEN
P-77 50 Piastres 1945
P-77(s) 50 Piastres 1945 SPECIMEN
P-78 100 Piastres 1945
P-78(s) 100 Piastres 1945 SPECIMEN
P-79 100 Piastres 1946
P-79s 100 Piastres 1946 SPECIMEN
P-80 10 Piastres 1947
P-80s 10 Piastres 1947 SPECIMEN
P-81 20 Piastres 1949
P-81(s) 20 Piastres 1949 SPECIMEN
P-82a(s) 100 Piastres 1947-1949 SPECIMEN
P-82b 100 Piastres 1949-1954
P-82b(s) 100 Piastres 1949-1954 SPECIMEN
P-83 500 Piastres 1951
P-83(s) 500 Piastres 1951 SPECIMEN
P-84s1 1000 Piastres 1951 MUST SEE!!!
P-85a 10 Cents 1939
P-85b 10 Cents 1939
P-85c 10 Cents 1939
P-85d 10 Cents 1939
P-85d 10 Cents 1939 error
P-85e 10 Cents 1939
P-85e 10 Cents 1939 error
P-86a 20 Cents 1939
P-86c 20 Cents 1939
P-86d 20 Cents 1939
P-87a 50 Cents 1939
P-87d 50 Cents 1939
P-88a 5 Cents 1942
P-88b 5 Cents 1942
P-89a 10 Cents 1942
P-89a 10 Cents 1942 variety
P-89b 10 Cents 1942
P-90 20 Cents 1942
P-90 20 Cents 1942 one more
P-91a 50 Cents 1942
P-91b 50 Cents 1942
P-92 1 Piastre 1953
P-93 1 Piastre 1953 Cambodia issue
P-93(s) 1 Piastre 1953 SPECIMEN
P-94 1 Piastre 1954
P-95 5 Piastres 1953
P-95(s) 5 Piastres 1953 SPECIMEN
P-95(*) 5 Piastres 1953 color proof, purple
P-96a 10 Piastres 1953
P-96b 10 Piastres 1953
P-97 100 Piastres 1954
P-97(s) 100 Piastres 1954 SPECIMEN
P-98 200 Piastres 1954
P-99 1 Piastre 1953 Laos issue
P-99(s) 1 Piastre 1953 SPECIMEN
P-100 1 Piastre 1954
P-101 5 Piastres 1953
P-101(*) 5 Piastres 1953 color proof, purple
P-102 10 Piastres 1953
P-102(s) 10 Piastres 1953 SPECIMEN
P-103 100 Piastres 1954
P-104 1 Piastre 1953 Vietnam issue
P-104(s) 1 Piastre 1953 SPECIMEN
P-105 1 Piastre 1954
P-106 5 Piastres 1953
P-106(s) 5 Piastres 1953 SPECIMEN
P-106(*) 5 Piastres 1953 color proof, purple
P-107 10 Piastres 1953
P-108 100 Piastres 1954
P-109 200 Piastres 1954
Japanese Occupation
P-M1 50 Sen 1940
P-M2 1 Yen 1940
P-M4 10 Yen 1940
P-M5 100 Yen 1940
P-M7 10 Yen 1942
 

South Vietnam:

P-1 D-10 1 Dong 1955
P-1s D-S10b 1 Dong 1955 SPECIMEN
P-2 D-11 5 Dong 1955 old type
P-2 D-11b 5 Dong 1955 new type
P-2s D-S11 5 Dong 1955 SPECIMEN
P-3 D-12 10 Dong 1955
P-3s D-S12b 10 Dong 1955 SPECIMEN
P-4 D-13 20 Dong 1956
P-4s D-S13 20 Dong 1956 SPECIMEN
P-4Ap 1000 Dong 1955 proof
P-5 D-4 10 Dong 1962
P-5 D-R4 10 Dong 1962 replacement
P-5s D-S4a 10 Dong 1962 SPECIMEN
P-5(*) 10 Dong 1962 printer's proof
P-5(*) 10 Dong (1957) color proof, green
P-5(*) 10 Dong (1957) color proof, olive
P-5(*) 10 Dong (1957) color proof, dark brown
P-5(*) 10 Dong (1957) color proof, violet
P-5(*) 10 Dong (1957) color proof, lilac
P-5(*) 10 Dong (1957) color proof, orange
P-6 D-5 20 Dong 1962
P-6s D-S5 20 Dong 1962 SPECIMEN
P-6s(*) 20 Dong 1962 color proof, uniface pair
P-6(*) 20 Dong (1957) color proof, green
P-6(*) 20 Dong (1957) color proof, dark brown
P-6(*) 20 Dong (1957) color proof, violet
P-6(*) 20 Dong (1957) color proof, cherry
P-6(*) 20 Dong (1957) color proof, orange
P-6A D-18 500 Dong 1962
P-6A(s) D-S18(*) 500 Dong 1962 SPECIMEN
P-7 D-6 50 Dong 1956
P-7s D-S6a 50 Dong 1956 SPECIMEN
P-7(s) D-S6(*) 50 Dong 1956 SPECIMEN, uniface pair
P-7(*) 50 Dong (1957) color proof, green
P-7(*) 50 Dong (1957) color proof, olive
P-7(*) 50 Dong (1957) color proof, dark brown
P-7(*) 50 Dong (1957) color proof, violet
P-7(*) 50 Dong (1957) color proof, lilac
P-7(*) 50 Dong (1957) color proof, cherry
P-7(*) 50 Dong (1957) color proof, orange
P-7(*) 50 Dong printer's proof
P-8 D-7 100 Dong 1955
P-8 D-7 100 Dong 1955 different numbering
P-8s D-S7b 100 Dong 1955 SPECIMEN
P-8(s) D-S7(*) 100 Dong 1955 SPECIMEN
P-9 D-15 200 Dong 1958
P-9 D-15 200 Dong 1958 different numbering
P-9s D-S15 200 Dong 1958 SPECIMEN
P-9(s) D-S15(*) 200 Dong 1958 printer's proof
P-10 D-9 500 Dong 1955
P-10s D-S9b 500 Dong 1955 SPECIMEN
P-10(s) D-S9a(*) 500 Dong 1955 SPECIMEN
P-11 D-1 1 Dong 1955
P-11s D-S1b 1 Dong 1955 SPECIMEN
P-12 D-2 2 Dong 1955
P-12 D-R2 2 Dong 1955 replacement
P-12s D-S2b 2 Dong 1955 SPECIMEN
P-12(s) D-S2(*) 2 Dong 1955 SPECIMEN, uniface pair
P-13 D-3 5 Dong 1955
P-13s D-S3b 5 Dong 1955 SPECIMEN
P-13(s) D-S3(*) 5 Dong 1955 SPECIMEN, uniface pair
P-13x D-PL3a 5 Dong 1955 propaganda
P-14 D-8 200 Dong 1955
P-14s D-S8b 200 Dong 1955 SPECIMEN
P-14(s) D-S8(*) 200 Dong 1955 SPECIMEN, uniface pair
P-14A(*) 200 Dong 1955 color proof, lilac
P-14A(*) 200 Dong 1955 color proof, dark blue
P-14A(*) 200 Dong 1955 color proof, blue
P-14A(*) 200 Dong 1955 color proof, light blue
P-14A(*) 200 Dong 1955 color proof, green
P-14A(*) 200 Dong 1955 color proof, black
P-14A(*) 200 Dong 1955 color proof, brown
P-14A(*) 200 Dong 1955 color proof, orange
P-15 D-17 1 Dong 1964
P-16 D-19 20 Dong 1964
P-16s D-S19(*) 20 Dong 1964 SPECIMEN
P-17 D-21 50 Dong 1966
P-17s D-S21a 50 Dong 1966 SPECIMEN
P-17(*) 50 Dong 1966 color proof, blue
P-18 D-14 100 Dong 1966 "dark hills"
P-18 D-E14 100 Dong 1966 "light hills"
P-18s1 D-S14a 100 Dong 1966 SPECIMEN
P-18s2 D-S14b 100 Dong 1966 SPECIMEN
P-19a D-22A 100 Dong 1966
P-19b D-22B 100 Dong 1966
P-19s1 D-S22A 100 Dong 1966 SPECIMEN
P-20a D-22A 200 Dong 1966
P-20b D-22B 200 Dong 1966
P-20s1 D-S22A 200 Dong 1966 SPECIMEN
P-20(*) 200 Dong 1966 color proof, blue
P-22a D-20 500 Dong 1964
P-22s D-S20 500 Dong 1964 SPECIMEN
P-23 D-24 500 Dong 1966
P-23s D-S24 500 Dong 1966 SPECIMEN
P-23x D-F24(b) 500 Dong 1966 fake
P-23x D-F24(a) 500 Dong 1966 fake
P-24 D-25 20 Dong 1969
P-24s D-S25 20 Dong 1969 SPECIMEN
P-25 D-26 50 Dong 1969
P-25s D-S26 50 Dong 1969 SPECIMEN
P-26 D-27 100 Dong 1970
P-26s D-S27b 100 Dong 1970 SPECIMEN
P-27 D-28 200 Dong 1970
P-27s D-S28 200 Dong 1970 SPECIMEN
P-28 D-29 500 Dong 1970
P-28s D-S29 500 Dong 1970 SPECIMEN
P-29 D-30 1000 Dong 1971
P-29s D-S30 1000 Dong 1971 SPECIMEN
P-30 D-31 50 Dong 1972
P-31 D-32 100 Dong 1972
P-32 D-33 200 Dong 1972
P-33 D-34 500 Dong 1972
P-34 D-35 1000 Dong 1972
P-35 D-36 5000 Dong 1975
P-36 D-37 10000 Dong 1975
unlisted 50 Dong 1955(?) design proof
 

Transitional Issue: 1966(1975)
P-37a D-93 10 Xu 1966(1975)
P-37s D-S93 10 Xu 1966(1975) SPECIMEN
P-38a D-94 20 Xu 1966(1975)
P-38s D-S94 20 Xu 1966(1975) SPECIMEN
P-39a D-95 50 Xu 1966(1975)
P-39s D-S95 50 Xu 1966(1975) SPECIMEN
P-40a D-96 1 Dong 1966(1975)
P-40s D-S96 1 Dong 1966(1975) SPECIMEN
P-41a D-97 2 Dong 1966(1975)
P-41s D-S97 2 Dong 1966(1975) SPECIMEN
P-42a D-98 5 Dong 1966(1975)
P-42s D-S98 5 Dong 1966(1975) SPECIMEN
P-43a D-99 10 Dong 1966(1975)
P-43(x) D-99(*) 10 Dong 1966(1975) fake
P-43s D-S99 10 Dong 1966(1975) SPECIMEN
P-44a D-100 50 Dong 1966(1975)
P-44s D-S100 50 Dong 1966(1975) SPECIMEN
NLF Issue 1963 (Viet Cong)
P-R1 D-U85 10 Xu 1963
P-R2 D-U86 20 Xu 1963
P-R3 D-U87 50 Xu 1963
P-R4 D-U88 1 Dong 1963
P-R5 D-U89 2 Dong 1963
P-R5 D-U89 2 Dong 1963 error
P-R6 D-U90 5 Dong 1963
P-R7 D-U91 10 Dong 1963
P-R8 D-U92 50 Dong 1963
 

USA MPC:

M57 5 Cents 641
M58 10 Cents 641
M59 25 Cents 641
M60 50 Cents 641
M61 1 Dollar 641
M62 5 Dollars 641
M63 10 Dollars 641
M64 5 Cents 661
M65 10 Cents 661
M66 25 Cents 661
M67 50 Cents 661
M68 1 Dollar 661
M69 5 Dollars 661
M70 10 Dollars 661
M75 5 Cents 681
M76 10 Cents 681
M77 25 Cents 681
M78 50 Cents 681
M79 1 Dollar 681
M82 20 Dollars 681
M83 5 Cents 692
M84 10 Cents 692
M85 25 Cents 692
M86 50 Cents 692
M87 1 Dollar 692
 

Korean MPC coupons:

M10 10 Cents series 2
M11 25 Cents series 2
M12 50 Cents series 2
M13 1 Dollar series 2
M14 5 Dollars series 2
M15 10 Dollars series 2
M16 20 Dollars series 2
M26 10 Cents series 4
 

Thai MPC coupons:

M17 5 Cents series 3
M18 10 Cents series 3
M19 25 Cents series 3
M20 50 Cents series 3
M21 1 Dollar series 3
 

Vietnam:

P-2 D-6Dc 5 Dong 1947
P-2 D-6Da (?) 5 Dong 1947
P-3(*) D-2Ba 5 Dong 1946
P-3a D-2Bc 5 Dong 1946
P-3b D-2Bb 5 Dong 1946
P-4 D-2Ab 5 Dong 1946
P-5 D-3A 20 Dong 1946
P-6 D-3B 20 Dong 1946
P-8b D-4Ab 100 Dong 1946
P-9a D-5Bc 1 Dong 1947
P-9b D-5Bb 1 Dong 1947
P-9b D-5Bb 1 Dong 1947 one more
P-9c D-5Ba 1 Dong 1947
P-9d D-5Bd 1 Dong 1948
P-10c D-6Cb 5 Dong 1947
P-10e D-6Bb 5 Dong 1947
P-10Ac D-6Ab 5 Dong 1947
P-11b D-7c 50 Dong 1947
P-12b D-4Bb 100 Dong 1947
P-13 D-13 20 Xu 1948
P-13 D-13 20 Xu 1948 one more
P-14a D-14Bb 50 Xu 1948
P-14b D-14Ab 50 Xu 1948
P-15 D-5Cc 1 Dong 1948 "Sunrise"
P-16 D-61b 1 Dong 1948
P-16 D-61b 1 Dong 1948 color variety
P-16(s) D-(S)61b 1 Dong 1948 SPECIMEN
P-17 D-62 5 Dong 1948
P-17 D-62 5 Dong 1948 color variety
P-17 D-62 5 Dong 1948 color variety
P-19 D-54 5 Dong 1948
P-20d D-9Ad 10 Dong 1948
P-20 (?) D-PS9Ag 10 Dong 1948 unissued
P-22d D-9Bf 10 Dong 1948
P-23 D-9Be 10 Dong 1948
P-24a D-10Aa 20 Dong 1947
P-24b D-10Ac 20 Dong 1948
P-26 D-63 20 Dong 1949
P-27b D-11Bb 50 Dong 1948-49
P-28a D-12a 100 Dong 1948
P-28b D-12d/NBRC/NBRCF 100 Dong 1948 Cholon overstamp
P-28c D-12c 100 Dong 1948
P-28(x) D-F12a 100 Dong 1948 counterfeit
P-29 D-17B 100 Dong 1949
P-30a D-17Ac 100 Dong 1949
P-30(s) 100 Dong 1949 SPECIMEN
P-31a D-18a 500 Dong 1949
P-32 D-69 50 Dong 1950
P-33 D-70 100 Dong 1950
P-33(s) D-(S)70 100 Dong 1950 SPECIMEN
P-34a D-19a 200 Dong 1950
P-34b D-19b 200 Dong 1950
P-34b D-19b 200 Dong 1950 error
P-35 D-75 100 Dong 1951
P-35(s) D-S75 100 Dong 1951 SPECIMEN
P-37a D-55 10 Dong 1948
P-39 D-74 50 Dong 1951
P-39(s) D-(S)74 50 Dong 1951 SPECIMEN
P-40a D-65B 100 Dong 1949
P-40b D-65A 100 Dong 1949
P-40b D-65A 100 Dong 1949 variety
P-41a D-56 20 Dong 1948
P-41b D-56 20 Dong 1948
P-42 D-69 50 Dong 1949
P-44 D-CC1Ba 1 Dong 1947 Tin Phieu
P-45 D-CC1Bb 1 Dong 1947 Tin Phieu
P-46a D-CC2Ab 5 Dong 1947 Tin Phieu
P-46b D-CC2Ad 5 Dong 1947 Tin Phieu
P-49a D-CC3Aa 20 Dong 1947 Tin Phieu
P-51a D-CC4Ac 50 Dong 1947 Tin Phieu
P-52b D-CC15Ab 50 Dong 1951 Tin Phieu
P-53b D-CC16b 100 Dong 1951 Tin Phieu
P-54a D-CC5Ab 100 Dong 1947 Tin Phieu
P-54a D-CC5Aa 100 Dong 1947 Tin Phieu, error
P-54b D-CC5Ba 100 Dong 1947 Tin Phieu
P-55a D-CC9A 100 Dong 1948 Tin Phieu
P-56a D-CC13a 100 Dong 1949 Tin Phieu
P-56b D-ECC13b 100 Dong 1949 Tin Phieu
P-57 D-CC17b 500 Dong 1951 Tin Phieu
P-58 D-CC18 1000 Dong 1951 Tin Phieu
P-59 D-U21 10 Dong 1951
P-59(s) D-PS21 10 Dong 1951 SPECIMEN
P-60a D-22A 20 Dong 1951
P-60b D-22B 20 Dong 1951
P-60s1 D-S22A 20 Dong 1951 SPECIMEN
P-60s2 D-S22B 20 Dong 1951 SPECIMEN
P-61a D-23A 50 Dong 1951
P-61b D-23B 50 Dong 1951
P-61s1 D-S23A 50 Dong 1951 SPECIMEN
P-61s2 D-S23B 50 Dong 1951 SPECIMEN
P-62a D-24A 100 Dong 1951
P-62b D-24B 100 Dong 1951
P-62s(1) D-S24A 100 Dong 1951 SPECIMEN
P-62s(1) D-S24A/LK5 100 Dong 1951 SPECIMEN, overstamp
P-62s(2) D-S24B 100 Dong 1951 SPECIMEN
P-63a D-25B 200 Dong 1951
P-63b D-25A 200 Dong 1951
P-63s D-S25A 200 Dong 1951 SPECIMEN
P-64a D-26 500 Dong 1951
P-64s D-S26 500 Dong 1951 SPECIMEN
P-65a D-27 1000 Dong 1951
P-65s D-S27 1000 Dong 1951 SPECIMEN
P-66a D-28 5000 Dong 1953
P-66s D-S28 5000 Dong 1953 SPECIMEN
P-66s D-S28 5000 Dong 1953 SPECIMEN, uniface pair
P-67 D-O21 1 Xu 1958 overprint on 10 Dong 1951
P-68 D-31 1 Hao 1958
P-68s D-31(*) 1 Hao 1958 SPECIMEN
P-69 D-32 2 Hao 1958
P-69s D-32(*) 2 Hao 1958 SPECIMEN
P-70 D-33 5 Hao 1958
P-70s D-33(*) 5 Hao 1958 SPECIMEN
P-71 D-34 1 Dong 1958
P-71s D-34(*) 1 Dong 1958 SPECIMEN
P-71x D-PL34a 1 Dong 1958 propaganda
P-71x D-PL34d 1 Dong 1958 propaganda
P-71x D-PL34d 1 Dong 1958 propaganda
P-72 D-35 2 Dong 1958
P-72s D-35(*) 2 Dong 1958 SPECIMEN
P-72x D-PL35 2 Dong 1958 propaganda
P-73 D-36 5 Dong 1958
P-73s D-36(*) 5 Dong 1958 SPECIMEN
P-73x D-PL36 5 Dong 1958 propaganda
P-74 D-37 10 Dong 1958
P-74s D-37(*) 10 Dong 1958 SPECIMEN
P-75 D-38 2 Xu 1964
P-76 D-41 5 Xu 1975
P-76s 5 Xu 1975 SPECIMEN
P-77c D-40a 1 Hao 1972
P-77s 1 Hao 1972 SPECIMEN
P-77A 1 Hao 1972 SPECIMEN, reduced
P-78 D-42 2 Hao 1975
P-78s 2 Hao 1975 SPECIMEN
P-79 5 Hao 1976
P-80 1 Dong 1976
P-80s 1 Dong 1976 SPECIMEN
P-81a 5 Dong 1976
P-81b 5 Dong 1976
P-81s 5 Dong 1976 SPECIMEN
P-82 10 Dong 1976
P-82s 10 Dong 1976 SPECIMEN
P-83 20 Dong 1976
P-83s 20 Dong 1976 SPECIMEN
P-84 50 Dong 1976
P-84 50 Dong 1976 variety
P-84s 50 Dong 1976 SPECIMEN
P-85 2 Dong 1980
P-85s 2 Dong 1980 SPECIMEN
P-86 10 Dong 1980
P-86s 10 Dong 1980 SPECIMEN
P-86s 10 Dong 1980 SPECIMEN
P-86s 10 Dong 1980 SPECIMEN
P-87 30 Dong 1981
P-87 30 Dong 1981 variety
P-87s1 30 Dong 1981 SPECIMEN
P-87s2 30 Dong 1981 SPECIMEN
P-88 100 Dong 1980
P-88 100 Dong 1980 variety
P-88s 100 Dong 1980 SPECIMEN
P-88 100 Dong 1980 error
P-89 5 Hao 1985
P-89s 5 Hao 1985 SPECIMEN
P-90 1 Dong 1985
P-90s 1 Dong 1985 SPECIMEN
P-91 2 Dong 1985
P-91s 2 Dong 1985 SPECIMEN
P-92 5 Dong 1985
P-92s 5 Dong 1985 SPECIMEN
P-93 10 Dong 1985
P-93s 10 Dong 1985 SPECIMEN
P-94 20 Dong 1985
P-94s 20 Dong 1985 SPECIMEN
P-95 30 Dong 1985
P-95s 30 Dong 1985 SPECIMEN
P-96 50 Dong 1985
P-96s 50 Dong 1985 SPECIMEN
P-97 50 Dong 1985
P-97s 50 Dong 1985 SPECIMEN
P-97 50 Dong 1985 error
P-97 50 Dong 1985 error
P-98 100 Dong 1985
P-98s 100 Dong 1985 SPECIMEN
P-99 500 Dong 1985
P-99s 500 Dong 1985 SPECIMEN
P-100 200 Dong 1987
P-100 200 Dong 1987 variety
P-100s 200 Dong 1987 SPECIMEN
P-101 500 Dong 1988
P-101 500 Dong 1988 variety
P-101 500 Dong 1988 variety
P-101s 500 Dong 1988 SPECIMEN
P-102 1000 Dong 1987
P-102s 1000 Dong 1987 SPECIMEN
P-103 2000 Dong 1987
P-103s 2000 Dong 1987 SPECIMEN
P-104 5000 Dong 1987
P-104s 5000 Dong 1987 SPECIMEN
P-105 100 Dong 1991
P-105 100 Dong 1991 variety
P-105 100 Dong 1991 variety
P-105s1 100 Dong 1991 SPECIMEN
P-105s2 100 Dong 1991 SPECIMEN
P-106 1000 Dong 1988
P-106 1000 Dong 1988 variety
P-106s 1000 Dong 1988 SPECIMEN
P-107 2000 Dong 1988
P-107 2000 Dong 1988 variety
P-107s 2000 Dong 1988 SPECIMEN
P-107s 2000 Dong 1988 SPECIMEN
P-107(*) 2000 Dong 1988 print trial
P-108 5000 Dong 1991
P-108s 5000 Dong 1991 SPECIMEN
P-109 10000 Dong 1990
P-109s 10000 Dong 1990 SPECIMEN
P-110 20000 Dong 1991
P-110 20000 Dong 1991 variety
P-110s 20000 Dong 1991 SPECIMEN
P-111 50000 Dong 1990
P-111s 50000 Dong 1990 SPECIMEN
P-113(s) 500000 Dong 30-4-1994 Ngan Phieu SPECIMEN
P-113 500000 Dong 31-1-1996 Ngan Phieu
P-113(s) 500000 Dong 31-7-1997 Ngan Phieu SPECIMEN
P-113 500000 Dong 31-1-1998 Ngan Phieu
P-113 500000 Dong 29-4-1999 Ngan Phieu
P-113 500000 Dong 29-2-200 Ngan Phieu
P-113(s) 500000 Dong 31-8-2000 Ngan Phieu SPECIMEN
P-114(s) 1000000 Dong 30-9-1993 Ngan Phieu SPECIMEN
P-114 1000000 Dong 31-3-1996 Ngan Phieu
P-114 1000000 Dong 31-8-1996 Ngan Phieu
P-114(s) 1000000 Dong 31-1-1997 Ngan Phieu SPECIMEN
P-114 1000000 Dong 30-9-1999 Ngan Phieu
P-114 1000000 Dong 31-3-2001 Ngan Phieu
P-114(s) 1000000 Dong 30-11-2001 Ngan Phieu SPECIMEN
P-114 1000000 Dong 31-3-2002 Ngan Phieu
P-114(s) 1000000 Dong 31-3-2002 Ngan Phieu SPECIMEN
P-114A(s) 5000000 Dong 30-4-1997 Ngan Phieu SPECIMEN
P-114A(s) 5000000 Dong 29-2-2000 Ngan Phieu SPECIMEN
P-114A 5000000 Dong 31-7-2000 Ngan Phieu
P-115 10000 Dong 1993
P-115 10000 Dong 1993 variety
P-115s 10000 Dong 1993 SPECIMEN
P-116 50000 Dong 1994
P-116s 50000 Dong 1994 SPECIMEN
P-117 100000 Dong 1994
P-117s 100000 Dong 1994 SPECIMEN
P-117(x) 100000 Dong 1994 fake
P-118 50 Dong 2001 polymer
P-(119) 50000 Dong 2003 polymer
P-(119s) 50000 Dong 2003 SPECIMEN
P-(120) 500000 Dong 2003 polymer
P-(120s) 500000 Dong 2003 SPECIMEN
P-(121) 100000 Dong 2004 polymer
P-(121s) 100000 Dong 2004 SPECIMEN
P-(122) 20000 Dong 2006 polymer
P-(123) 10000 Dong 2006 polymer
P-(124) 200000 Dong 2006 polymer
 

P-FX2 50 Dong 1987
P-FX3 100 Dong 1987
P-FX4 200 Dong 1987
P-FX6 1000 Dong 1987
P-FX7 5000 Dong 1987
 

P-R1 Vinh Long 5 Cac
P-R2 Soc Trang 5 Cat
P-R3 Soc Trang 1 Dong
P-R3 Soc Trang 1 Dong variety
P-R6 Soc Trang 1 Dong
P-R6 Soc Trang 1 Dong variety
P-R7 Ninh Thuan 2 Dong
P-R9 Can Tho 1 Dong
P-R9 Can Tho 1 Dong variety
P-R10A Soc Trang 5 Dong
similar to P-R10A Soc Trang 5 Dong
similar to P-R10A Long Chau Hau 5 Dong
P-R10B Tra Vinh 5 Dong
P-R31 D-TC12 100 Dong 1948 control ticket 1951
similar to P-R31 D-TC12 100 Dong 1948 control ticket
D-39 20 Dong 1969
D-52 5 Dong 1948
D-80 100 Dong 1952
D-80 100 Dong 1952 variety
D-(S)80 100 Dong 1952 SPECIMEN
unlisted Nam Bo 10 Dong 1952
unlisted Nam Bo 20 Dong 1952
unlisted Bac Lieu 1 Dong 1948
unlisted Ben Tre 2 Dong
unlisted Ben Tre 5 Dong
unlisted Can Tho 2 Dong 1949
unlisted Rach Gia 50 Xu
unlisted Tra Vinh 1 Dong
unlisted Tra Vinh 5 Dong
unlisted Vinh Long 2 Dong
unlisted Vinh Tra 5 Dong
unlisted 5 Dong ???
 

HCM Trail (VN MPC)
D-MC1 1 xu 1962
D-MC2 2 xu 1962
D-MC3 5 xu 1962
D-MC4 10 xu 1962
D-MC5 1 xu 1966
D-MC6 2 xu 1966
D-MC7 5 xu 1966
D-MC7 5 xu 1966 variety
D-SMC7 5 xu 1966 SPECIMEN
D-MC8 10 xu 1966
 

POW series
Campbell-9048 1 dong 1950s fantasy
Campbell-9049a 5 dong 1950s fantasy
Campbell-9050a 10 dong 1950s fantasy
Campbell-9051 20 dong 1950s fantasy
Campbell-9053a 100 dong 1950s fantasy
Campbell-9067b 5 dong 1950s fantasy
Campbell-9068b 10 dong 1950s fantasy
 

APPENDIX:

Cambodia
P-1 1 Riel 1955
 

Djibouti
P-5 100 Francs 1920
 

Laos
P-6 100 Kip 1957
P-10b 10 Kip 1962
 

New Caledonia
P-36b 5 Francs 1926
P-37b 20 Francs 1929
 

Tahiti
P-17b 100 Francs 1943
 

To be continued...

(634 notes listed)

 

back to Coins and banknotes of Vietnam and French Indochina

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui ḷng liên lạc với  Trang Chủ về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/27/09