Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Nghe Nhạc English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Diêu Dụng
 
Dẫn Giải
Cảm Nghĩ
Chợ Quê
Chữ Nôm
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Liên Mạng Thành Viên
Trang Chủ
Hồng Vũ Lan Nhi 1 & 2 Phong Thủy HKH
 

T́m Bài Trong Toàn Trang Ca Dao Tục Ngữ bằng

 

http://art-hanoi.com/collection/

Timeline and imperial coinage
of Vietnam

Thuan D.Luc, Vladimir Belyaev 26 September, 1998
last updates 29-Apr-04

 

       VIETNAM - the nation is located in Southeast Asia west of the South China Sea. The word VIET means 'to traverse' or 'the name of a group of people lived in the delta of Hong river'. The word NAM means 'the South'. VIETNAM means 'to traverse to the South' or 'the Viet people in the South'. Vietnam has its country name changed throughout its history as follows.
        The coins listed below are only the imperial Vietnamese copper issues in the Chinese cash style.
        Coins with one of the listed below legends, made from non-copper metal, are non-regular issues (for example, common Minh Mang zinc coin). Also exists a lot of non-regular legends of copper coins.
        All non-regular issues will be the subject of future investigations.
  Designations:
 
  - extremely rare
  - very rare
  - quite rare
  Other coins are common.
  - coin exist, but not mentioned in the historical chronicles
  - coin mentioned in the historical chronicles, but had never been seen
  - there is Chinese coin with the same legend
  - click to read coin description.

  
DAI VIET     Da Yue 1054 - 1413 AD
 
       Li     LY DYNASTY

 

 • Ly Thanh Tong
  1054-1072
Long Thuy Thai Binh
Long Rui / Jade tablet of insignium Tai Ping
1054-1058
 

 
Chuong Thanh Gia Khanh
Zhang Sheng Jia Kang
1059-1065
 

 
Long Chuong Thien Tu
Long Zhang Tian Si / To succeed to
1066-1067
 

 
Thien Huong Bao Tuong
Tian Kuang Bao Xiang
1068-1068
 

 
Than Vu
Shen Wu
1069-1072
 

 
 • Ly Nhan Tong
  1072-1127
Thai Ninh
Tai Ning
1072-1075
 

 
Anh Vu Chieu Thang
Ying Wu Zhao Sheng
1076-1084
 

 
Quang Huu
Guang You / Assist
1085-1091
 

 
Hoi Phu
Hoi / Come together Fu
1092-1101
 

 
Long Phu
Long Fu
1101-1119
 

 
Hoi Tuong Dai Khanh
Hoi / Come together Xiang Da Kang
1110-1119
 

 
Thien Phu Due Vu
Tian Fu Rui / Perspicicacious Wu
1120-1126
 

 
Thien Phu Khanh Tho
Tian Fu Kang Shou
1127-1127
 

 
 • Ly Than Tong
  1128-1137
Thien Thuan
Tian Shun
1128-1132
 

 
Thien Chuong Bao Tu
Tian Zhang Bao Si / To succeed to
1133-1138
 

 
 • Ly Anh Tong
  1138-1175
Thieu Minh
Shao Ming
1138-1139
 

 
Dai Dinh
Da Ding
1140-1162 Dai Dinh Thong Bao
Da Ding Tong Bao
 

Chinh Long Bao Ung
Zheng Long Bao Ying
1163-1173
 

 
Thien Cam Chi Bao
Tian Gan Zhi Bao
1174-1175
 

 
 • Ly Cao Tong
  1176-1210
Trinh Phu
Zhen Fu
1176-1185
 

 
Thien Tu Gia Thuy
Tian Zi / Property Jia Rui
1186-1201 Thien Tu Nguyen Bao
Tian Zi / Property Yuan Bao

 
Thien Gia Bao Huu
Tian Jia Bao You
1202-1204
 

 
Tri Binh Long Ung
Zhi / Govern Ping Long Ung
1205-1210 Tri Binh Thong Bao
Zhi / Govern Ping Tong Bao

 • Ly Hue Tong
  1211-1224
Kien Gia
Jian / Establish Jia
1211-1224
 

 
 • Ly Chieu Hoang
  1224-1225
Thien Chuong Huu Dao
Tian Zhang You Dao
1224-1225
 

 
       Chen     TRAN DYNASTY

 

 • Tran Thai Tong
  1225-1258
Kien Trung
Jian Zhong / Middle
1225-1231 Kien Trung Thong Bao
Jian Zhong / Middle Tong Bao
 

 
Thien Ung Chinh Binh
Tian Ying Zheng Ping
1232-1250 Chinh Binh Thong Bao
Zheng Ping Tong Bao
 

 
Nguyen Phong
Yuan Feng
1251-1258 Nguyen Phong Thong Bao
Yuan Feng Tong Bao

 • Tran Thanh Tong
  1258-1278
Thieu Long
Shao Long
1258-1272
 

 
Bao Phu
Bao Fu
1273-1278
 

 
 • Tran Nhan Tong
  1279-1293
Thieu Bao
Shao Bao
1279-1284
 

 
Trung Hung
Zhong Xing
1285-1293
 

 
 • Tran Anh Tong
  1293-1314
Hung Long
Xing Long
1293-1314
 

 
 • Tran Minh Tong
  1314-1329
Dai Khanh
Da Qing
1314-1323
 

 
Khai Thai
Kai Tai
1324-1329 Khai Thai Thong Bao
Kai Tai Tong Bao
 

 
 • Tran Hien Tong
  1329-1341
Khai Huu
Kai You
1329-1341
 

 
 • Tran Du Tong
  1341-1369
Thieu Phong
Shao Feng
1341-1357 Thieu Phong Nguyen Bao
Shao Feng Yuan Bao
 

 
Thieu Phong Thong Bao
Shao Feng Tong Bao
 

 
Dai Tri
Da Zhi
1358-1369 Dai Tri Thong Bao
Da Zhi Tong Bao
 

Dai Tri Nguyen Bao
Da Zhi Yuan Bao
 

 
 • Duong Nhat Le
  1369-1370
Dai Dinh
Da Ding
1369-1370 Dai Dinh Thong Bao
Da Ding Tong Bao
 

 
 • Tran Nghe Tong
  1370-1372
Thieu Khanh
Shao Qing
1370-1372 Thieu Khanh Thong Bao
Shao Qing Tong Bao
 

 
 • Tran Due Tong
  1372-1377
Long Khanh
Long Qing
1372-1377
 

 
 • Tran Phe De
  1377-1388
Xuong Phu
Chang Fu
1377-1388
 

 
 • Tran Thuan De
  1388-1398
Quang Thai
Guang Tai
1388-1398
 

 
 • Tran Thieu De
  1398-1400
Kien Tan
Jian Xin
1398-1400
 

 
 • Tran De Ngoi
  1407-1407
Hung Khanh
Xing Qing
1407-1407
 

 
 • Tran Quy Khoang
  1409-1413
Trung Quang
Zhong Quang
1409-1413
 

 

DAI NGU     Da Yu 1400 - 1407 AD
 
       Hu     HO DYNASTY

 

 • Ho Quy Ly
  1400-1401
Thanh Nguyen
Sheng Yuan
1400-1401 Thanh Nguyen Thong Bao
Sheng Yuan Tong Bao
 

 
 • Ho Han Thuong
  1401-1407
Thieu Thanh
Shao Cheng
1401-1402 Han Nguyen Thong Bao
Han Yuan Tong Bao
 

 
Khai Dai
Kai Da
1403-1407
 

 

AN NAM     An Nan 1407 - 1427 AD
 
       Ming    UNDER CHINESE MING DYNASTY

 

       Ho was defeated by Chinese Ming dynasty.
 

DAI VIET     Da Yue 1428 - 1802 AD
 
       Hou Li     LATER LE DYNASTY

 

 • Le Thai To
  1428-1433
Thuan Thien
Shun Tian
1428-1433 Thuan Thien Nguyen Bao
Shun Tian Yuan Bao
 

 • Le Thai Tong
  1434-1442
Thieu Binh
Shao Ping
1434-1439 Thieu Binh Thong Bao
Shao Ping Tong Bao

 
Thieu Binh Phong Bao
Shao Ping Feng Bao

 
Thieu Binh Thanh Bao
Shao Ping Sheng Bao

 
Dai Bao
Da Bao
1440-1442 Dai Bao Thong Bao
Da Bao Tong Bao

 
 • Le Nhan Tong
  1443-1459
Thai Hoa
Tai He
1443-1453 Thai Hoa Thong Bao
Tai He Tong Bao
 

 
Dien Ninh
Yan Ning
1454-1459 Dien Ninh Thong Bao
Yan Ning Tong Bao

 
 • Le Nghi Dan
  1459-1460
Thien Hung
Tian Xing
1459-1460 Thien Hung Thong Bao
Tian Xing Tong Bao
 

 
 • Le Thanh Tong
  1460-1497
Quang Thuan
Guang Shun
1460-1469 Quang Thuan Thong Bao
Guang Shun Tong Bao
 

 
Hong Duc
Hong De
1470-1497 Hong Duc Thong Bao
Hong De Tong Bao
 

 
 • Le Hien Tong
  1497-1504
Canh Thong
Jing Tong
1497-1504 Canh Thong Thong Bao
Jing Tong Tong Bao
 

 
 • Le Tuc Tong
  1505-1505
Thai Trinh
Tai Zhen
1505-1505
 

 
 • Le Uy Muc
  1505-1509
Doan Khanh
Duan Qing
1505-1509 Doan Khanh Thong Bao
Duan Qing Tong Bao
 

 
 • Le Tuong Duc
  1510-1516
Hong Thuan
Hong Shun
1510-1516 Hong Thuan Thong Bao
Hong Shun Tong Bao
 

 
 • Le Chieu Tong
  1516-1526
Quang Thieu
Guang Shao
1516-1526 Quang Thieu Thong Bao
Guang Shao Tong Bao
 

 • Le Cung Hoang
  1522-1527
Thong Nguyen
Tong Yuan
1522-1527
 

 
 • Le Trang Tong
  1533-1548
Nguyen Hoa
Yuan He
1533-1548 Nguyen Hoa Thong Bao
Yuan He Tong Bao
 

 • Le Trung Tong
  1548-1556
Thuan Binh
Shun Ping
1548-1556
 

 
 • Le Anh Tong
  1556-1573
Thien Huu
Tian You
1557-1557
 

 
Chinh Tri
Zheng Zhi
1558-1571
 

 
Hong Phuc
Hong Fu
1572-1573
 

 
 • Le The Tong
  1573-1599
Gia Thai
Jia Tai
1573-1599 Gia Thai Thong Bao
Jia Tai Tong Bao
 

Quang Hung
Guang Xing
1578-1599
 

 
 • Le Kinh Tong
  1599-1619
Than Duc
Shen De
1600-1600
 

 
Hoang Dinh
Hong Ding
1601-1619
 

 
 • Le Than Tong
  1619-1643
Vinh To
Yong Zuo
1619-1628
 

 
Duc Long
De Long
1629-1634
 

 
Duong Hoa
Yang He
1635-1643
 

 
 • Le Chan Tong
  1643-1649
Phuc Thai
Fu Tai
1643-1649
 

 
 • Le Than Tong
  1649-1662
Khan Duc
Qing De
1649-1652
 

 
Thinh Duc
Cheng De
1653-1657
 

 
Vinh Tho
Yong Shou
1658-1661 Vinh Tho Thong Bao
Yong Shou Tong Bao
 

 
Van Khanh
Wan Qing
1662-1662
 

 
 • Le Huyen Tong
  1663-1671
Canh Tri
Jing Zhi
1663-1671
 

 
 • Le Gia Tong
  1672-1675
Duong Duc
Yang De
1672-1673
 

 
Duc Nguyen
De Yuan
1674-1675
 

 
 • Le Hi Tong
  1676-1705
Vinh Tri
Yong Zhi
1676-1680 Vinh Tri Thong Bao
Yong Zhi Tong Bao
Vinh Tri Nguyen Bao

Yong Zhi Yuan Bao
Vinh Tri Chi Bao
Yong Zhi Zhi Bao

 
Chinh Hoa
Zheng He
1680-1705 Chinh Hoa Thong Bao
Zheng He Tong Bao
 

 
 • Le Du Tong
  1706-1729
Vinh Thinh
Yong Cheng
1705-1719 Vinh Thinh Thong Bao
Yong Cheng Tong Bao
 

 
Bao Thai
Bao Tai
1720-1729 Bao Thai Thong Bao
Bao Tai Tong Bao
 

 
 • Le Duy Phuong
  1729-1732
Vinh Khanh
Yong Qing
1729-1732
 

 
 • Le Thuan Tong
  1732-1735
Long Duc
Long De
1732-1735
 

 
 • Le Y Tong
  1735-1740
Vinh Huu
Yong You
1735-1740
 

 
 • Le Hien Tong
  1740-1786
Canh Hung
Jing Xing
1740-1786 Canh Hung Thong Bao
Jing Xing Tong Bao

 
Canh Hung Trung Bao
Jing Xing Zhong Bao

 
Canh Hung Chi Bao
Jing Xing Zhi Bao

 
Canh Hung Vinh Bao
Jing Xing Yong Bao

 
Canh Hung Thai Bao
Jing Xing Tai Bao

 
Canh Hung Cu Bao
Jing Xing Ju Bao

 
Canh Hung Trong Bao
Jing Xing Zhong Bao

 
Canh Hung Tuyen Bao
Jing Xing Quan Bao

 
Canh Hung Thuan Bao
Jing Xing Shun Bao

 
Canh Hung Chinh Bao
Jing Xing Zheng Bao

 
Canh Hung Noi Bao
Jing Xing Nei Bao

 
Canh Hung Dung Bao
Jing Xing Yong Bao

Canh Hung Lai Bao
Jing Xing Lai Bao

 
Canh Hung Dai Bao
Jing Xing Da Bao

 

 
 • Le Man De
  1786-1788
Chieu Thong
Zhao Tong
1786-1788 Chieu Thong Thong Bao
Zhao Tong Tong Bao
 

 
       Mo     MAC DYNASTY

 

 • Mac Dang Dung
  1527-1529
Minh Duc
Ming De
1527-1529 Minh Duc Thong Bao
Ming De Tong Bao

 
Minh Duc Nguyen Bao
Ming De Yuan Bao

 
 • Mac Dang Doanh
  1530-1540
Dai Chinh
Da Zheng
1530-1540 Dai Chinh Thong Bao
Da Zheng Tong Bao
 

 • Mac Phuc Hai
  1540-1546
Quang Hoa
Guang He
1540-1546 Quang Hoa Thong Bao
Guang He Tong Bao
 

 
 • Mac Phuc Nguyen
  1546-1561
Vinh Dinh
Yong Ding
1547-1547 Vinh Dinh Thong Bao
Yong Ding Tong Bao

 
Vinh Dinh Chi Bao
Yong Ding Zhi Bao

 
Canh Lich
Jing Li
1548-1553
 

 
Quang Bao
Guang Bao
1554-1561
 

 
 • Successors
  1562-1692

 

 

 

 
       Ruan Wang     NGUYEN LORD (Dang Trong, Inner Region)

 

 • Nguyen Hoang
  1600-1613

 

 

 

 
 • other Lords
  1613-1802

 

 

 

 
       Zheng Wang     TRINH LORD (Dang Ngoai, Outer Region)

 

       Xi Shan     TAY SON DYNASTY

 

 • Nguyen Nhac
  1776-1793
Thai Duc
Tai De
1776-1793 Thai Duc Thong Bao
Tai De Tong Bao
 

 
 • Nguyen Hue
  1788-1792
Quang Trung
Guang Zhong
1788-1792 Quang Trung Thong Bao
Guang Zhong Tong Bao

 
Quang Trung Dai Bao
Guang Zhong Da Bao

 
 • Nguyen Quang Toan
  1792-1802
Canh Thinh
Jing Chong
1793-1800 Canh Thinh Thong Bao
Jing Chong Tong Bao

 
Canh Thinh Dai Bao
Jing Chong Da Bao

 
Bao Hung
Bao Xing
1801-1802 Bao Hung Thong Bao
Bao Xing Tong Bao

 

VIET NAM     Yue Nan 1802 - 1832 AD
 
       In 1802 Emperor Gia Long sent Ambassador Le Quang Dinh to China to get approval of the new country name of Nam Viet. Nam was indicated the old land of An Nam and Viet was indicated the new land (the South) of Viet Thuong. The Emperor of China reversed the order of two words Nam Viet into Viet Nam. He did not want to invoke Viet Nam to remember the kingdom of Nam Viet of Trieu Da and to think Kuang-hsi and Kuang Tung belonged to it in the future.
 
       Ruan     NGUYEN DYNASTY

 

 • Nguyen The To
  1802-1820
Gia Long
Jia Long
1802-1820 Gia Hung Thong Bao
Jia Xing Tong Bao

 
Gia Long Thong Bao
Jia Long Tong Bao

 
 • Nguyen Thanh To
  1820-1840
Minh Mang
Ming Ming
1820-1840 Minh Mang Thong Bao
Ming Ming Tong Bao

 

DAI NAM     Da Nan 1832 - 1945 AD
 
       Emperor Minh Mang changed the country name of Viet Nam to Dai Nam. At the end of 20th century the French conquered Dai Nam and signed a Treaty of Protectorate with Nguyen dynasty. The Nguyen court wrote down Dai Nam Quoc on the treaty and the French used the term An Nam in their translation. Later on, the French terms Tonkin and Annam described the Protectorates of North Vietnam and Central Vietnam; and Cochinchina described the Colony of South Vietnam. The entire region of Vietnam, Cambodia and Laos was named Indochine.
 
       Ruan     NGUYEN DYNASTY

 

 • Nguyen Thanh To
  1820-1840
Minh Mang
Ming Ming
1820-1840 Minh Mang Thong Bao
Ming Ming Tong Bao

 
 • Nguyen Hien To
  1841-1847
Thieu Tri
Shao Zhi
1841-1847 Thieu Tri Thong Bao
Shao Zhi Tong Bao

 
 • Nguyen Duc Tong
  1848-1883
Tu Duc
Si De
1848-1883 Tu Duc Thong Bao
Si De Tong Bao
 

 
 • Nguyen Gian Tong
  1883-1884
Kien Phuc
Jian Fu
1883-1884 Kien Phuc Thong Bao
Jian Fu Tong Bao
 

 
 • Nguyen Ham Nghi
  1885-1885
Ham Nghi
Xian Yi
1885-1885 Ham Nghi Thong Bao
Xian Yi Tong Bao
 

 
 • Nguyen Canh Tong
  1886-1888
Dong Khanh
Tong Qing
1886-1888 Dong Khanh Thong Bao
Tong Qing Tong Bao
 

 
 • Nguyen Thanh Thai
  1889-1907
Thanh Thai
Cheng Tai
1889-1907 Thanh Thai Thong Bao
Cheng Tai Tong Bao
 

 
 • Nguyen Duy Tan
  1907-1916
Duy Tan
Wei Xin
1907-1916 Duy Tan Thong Bao
Wei Xin Tong Bao
 

 
 • Nguyen Hoang Tong
  1916-1925
Khai Dinh
Qi Ding
1916-1925 Khai Dinh Thong Bao
Qi Ding Tong Bao
 

 
 • Nguyen Bao Dai
  1926-1945
Bao Dai
Bao Da
1926-1945 Bao Dai Thong Bao
Bao Da Tong Bao
 

 

VIETNAM     Yue Nan 1945 AD
 
       In April, 1945, the first national government was established and headed by Tran Trong Kim, the country name of Vietnam was again changed to Viet Nam.
 

       Note for numismatists:
For about 30 years from the beginning of 19th century and since 1945 until present time, Vietnam has been known with its current country name VIETNAM. Numismatists sometimes get confused about how to call the coins of Vietnam. Without intention of using "the bad name", one may call ANNAM coin and only mean to differentiate with the coins cast after 1946. Other may call VIETNAM coin or IMPERIAL VIETNAM coin. Note that not all coins were minted by emperors and there were a great amount of coins minted by rebels and people, particularly in period of TRINH NGUYEN. Authors would suggest that the term ANCIENT COIN of VIETNAM when referring to the round coin with square hole of Vietnam is more appropriate.

 Trở Về: lichsutientevn1

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui ḷng liên lạc với  Trang Chủ về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/27/09