Home T?m Ca Dao Trợ Gi?p T?m Ca Dao Trang Chủ To?n Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
C?ch Sử Dụng
Dẫn Giải
Di?u Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu?
Cội Nguồn
Cổ T?ch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ng?n Ngữ
Nh?n Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qu?n
Qu? Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc D?n Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 
 
  Qu? Ta

1. Cộng Đồng D?n Tộc    2. Đ?nh Ch?a Miếu Mạo    3. C?u Chuyện Qu? Ta    4. Địa Ch? H?nh Th?nh   5. Thắng T?ch Qu? Ta

 

Để xem tiếp c?c b?i dưới đ?y xin nhấn chuột v?o MŨI T?N m?u cam chớp chớp

Danh S?ch C?c Cộng Đ?ng D?n Tộc Việt

 

 
Ngắm ruộng bậc thang tuyệt đẹp
(DT) - V?ng n?i cao tỉnh bi?n cương L?o Cai c? hai m?a tuyệt đẹp để ngắm cảnh kỳ th? của ruộng bậc thang: M?a nước đổ v?o vụ cấy đẹp như tranh thủy mặc v? m?a thu khi l?a ch?n v?ng trải d?i ven sườn n?i mờ sương?
 
Người Chăm ở Nam Bộ
Dohamide
 
Một trong những đặc điểm nổi bật của miền ch?u thổ s?ng Cửu Long ở T?y nam Việt Nam l? c? kh? nhiều địa danh nghe kh?c lạ, v? c?n c? thể n?i l? rất xa lạ với tiếng Việt th?ng dụng. Đi từ điểm cực Nam nơi ch?n cửa s?ng Cửu Long trổ ra biển khơi, ngược d?ng Tiền giang v? Hậu giang ......

 

  Đẻ đất đẻ nước

Trong kho t?ng văn học d?n gian th? ta kh?ng chỉ n?i đến văn học của D?n tộc Việt (người Kinh) m? phải bao gồm cả 54 sắc d?n kh?c trong cộng đồng Việt Tộc, Xin giới thiệu đến qu? vị B?i Sử Thi của d?n Tộc Mường

Sử thi "Đẻ đất đẻ nước" c? quy m? ho?nh tr?ng.
 

Người đi t?m chữ viết Chăm H?Roi 

Hơn 4 năm qua (Thứ Tư, 28/09/2011 22:52), ở Ph? Y?n c? một người lặng lẽ đi t?m chữ viết cho d?n tộc Chăm H?Roi. Đ? l? ?ng l? Ka S? Liễng, nh? nghi?n cứu văn h?a d?n gian ở x? Ea Ch? Rang, huyện Sơn H?a 

L? ph? gi?m đốc Sở Văn h?a - Th?ng tin...

 
 

Người Ch?m trong mắt t?i
Nguyễn Ngọc Ch?nh

Một ng?y biếc thị th?nh ta rời bỏ
Quay về xem non nước giống d?n Ch?m
(Chế Lan Vi?n)

Ngo?i t?n gọi ?Ch?m? ta c?n d?ng c?c danh xưng như ?Chăm?, ?Hời?, ?Chi?m Th?nh?? để chỉ một d?n tộc đ? từng c? một quốc gia độc lập, h?ng mạnh trong lịch sử, c? nền văn h?a ph?t triển v? l? hậu duệ của c?c cư d?n nền văn h?a Sa Huỳnh thời k? đồ sắt. Xem Tiếp

Những vũng nước cứu l?ng

TT - Đương tiết cốc vũ c? nghĩa l? ?mưa r?o? nhưng bầu trời v?ng Panduranga (t?n xưa người Chăm gọi v?ng đất Ninh Thuận) cứ xanh ngắt v? nắng.

Ninh Thuận, v?ng đất vốn c? lượng mưa ?t nhất cả nước, đang trải qua cơn hạn h?n khốc liệt nhất trong mười năm qua.Người d?n xứ hoang mạc ấy trong m?a hạn n?y v? từ ng?n xưa đ? l?m g? để sinh tồn qua những cơn ?b?o? nắng gi? quanh năm?

Xem tiếp

Sơn La K? Sự - (Ghi ch?p về bản cũ, mường xưa) Nguyễn Kh?i 

LỜI THƯA
 Khoảng thời gian từ 1955 - 1975 th? 18 Ch?u Mường (huyện miền n?i) ph?a T?y bắc Việt Nam l? khu tự trị Th?i M?o, sau đổi l? khu tự trị T?y Bắc. Tổ chức Nh? nước VNDCCH tr?n Trung ương l? ch?nh phủ ở Thủ đ? H? Nội, dưới l? khu  hay tỉnh rồi tới huyện, x?, th?n (bản). Thời đ? ch?nh quyền cơ sở (chiềng - x?) c?n rất yếu: Chủ tịch x?, trưởng bản phần lớn n?i tiếng phổ th?ng (kinh) c?n chưa th?ng, mới v? vẽ đọc th?ng viết thạo?Để gi?p cơ sở hoạt động c? hiệu lực th? cấp tỉnh, huyện thường cử c?n bộ xuống gi?p x? ?chỉ đạo? (kiểu cố vấn, trợ l?) gọi l? ?c?n bộ phụ tr?ch x?, n?m na l? ?c?n bộ cắm bản?, thực hiện ?3 c?ng? (c?ng ăn, c?ng ở, c?ng l?m với d?n bản).
 

Lễ đổ đầu của người Chăm H?roi

(Cinet) - Lễ đổ đầu l? một nghi lễ truyền thống của người Chăm H?roi được tổ chức v?o cuối năm ?m lịch, từ ng?y 25 đến ng?y cuối c?ng của th?ng chạp theo lịch Chăm.

Nếu ai được dịp chứng kiến ph?p đổ đầu của lễ đổ đầu, với chi tiết d?ng m?u g? tươi h?a với rượu cần đổ l?n tr?n c?c th?nh vi?n trong gia đ?nh, sẽ thấy được h?nh ảnh thể hiện sự sinh s?i nảy nở, biểu hiện t?nh phồn thực với ? nghĩa tạo ra mọi sự sống mới, theo c?ch nghĩ của người Chăm H?roi.

 
  Tượng nh? mồ Gia Lai

Tượng nh? mồ: L?n T?y Nguy?n đến c?c l?ng của người Bahnar, Jrai đến những khu nghĩa địa ch?ng ta như lạc v?o cả rừng tượng gỗ, c? những ng?i mộ mới th? tượng vẫn c?n nguy?n vẹn nhưng c? những ng?i mộ cũ th? tượng nh? mồ đ? bị bỏ ngổn ngang v? biến th?nh rừng. Đ? l? h?nh ảnh nh? mồ của người d?n bản địa Gia Lai.

Nh? mồ được dựng l?n cho người chết, để h?ng ng?y người th?n của người chết đem cơm nước đến v? qu?t dọn như khi c?n sống.

 

 

Lễ c?ng thần rừng của người Pu P?o.

D?n tộc Pu P?o thuộc nh?m ng?n ngữ Ka-Đai, l? một trong 5 d?n tộc c? số d?n ?t nhất trong cộng đồng c?c d?n tộc Việt Nam. D?n tộc Pu P?o hiện chỉ c? 705 người, trong đ? nam 346, nữ 359. 

Tại H? Giang, người Pu P?o hiện c? 606 người, sinh sống chủ yếu tại c?c x? Phố L? (huyện Đồng Văn); Sủng Tr?ng v? Ph? Lũng (huyện Y?n Minh), ngo?i ra c?n một số hộ gia đ?nh sinh sống rải r?c tại huyện M?o Vạc. Mặc d? số d?n kh?ng đ?ng, nhưng người Pu P?o lại sinh sống kh? ph?n t?n tr?n rẻo cao bi?n giới Việt-Trung. 

 
 

D?N TỘC T?-MUN Ở T?Y NINH: TRƯỚC NGUY CƠ BỊ MAI MỘT
- La Ngạc Thụy
18.07.2008 11:33
 

Đồng b?o d?n tộc ở T?y Ninh hiện nay c? khoảng 1.200 người sống th?nh x?m rải r?c trong cộng đồng người Việt. Thế nhưng, tộc người T?-mun kh?ng c? t?n trong 54 d?n tộc Việt Nam? Đ? c? nhiều ? kiến cho rằng tộc người T?-mun l? một nh?nh của tộc người X?Ti?ng ở tỉnh B?nh Phước. Nhưng theo b? L?m Thị Cai, năm nay đ? gần 90 tuổi, mẹ của anh Danh Khi?u, đại diện b? con d?n tộc T?-mun, ngụ ở ấp T?n Lập, x? T?n B?nh, thị x? T?y Ninh th? tộc người T?-mun v? X?Ti?ng kh?c nhau. (Xem th?m )
  

  

  Chuyện Người ? Đ?
B?i ca ch?ng Đam Săn

...........................
Theo tục "nối d?y", Đam Săn phải lấy hai chị em Hơ Nh? v? Hơ Bh? l?m vợ. Anh đ? chống lại, nhưng bị trời lấy ống điếu g? v?o đầu 7 lần "Đam Săn chết lịm, rồi Trời cho sống lại". Cuối c?ng Đam Săn phải l?m theo lời Trời. Đam Săn trở th?nh t? trưởng gi?u mạnh, danh tiếng vang lừng rừng n?i, "đầu đội khăn k?p, vai mang t?i da". Đam Săn đ? c?ng bộ tộc đ?nh thắng hai t? trưởng h?ng mạnh kh?c l? Mơtao Grứ v? Mơtao Mơx?y, bắt được nhiều n? lệ, thu được nhiều t?i sản qu? b?u. Ngang t?n coi thường thần linh, Đam Săn chặt c?y thần. (Xem th?m )

  Chuyện Người Th?i T?y Bắc
Tiễn dặn người y?u

.........................
Ch?ng trai nh? ngh?o y?u một c? g?i. Hai người c? bao kỷ niệm đẹp ?m đềm v? từng gắn b? thề nguyền:"S?ng Đ? cạn bằng chiếc đũa h?y qu?n". Anh nhờ người mối l?i, lo lễ vật đến xin ở rể, nhưng bố mẹ c? g?i ch? anh ngh?o, kh?ng nhận lời. C? bị bố mẹ ?p gả cho một người con trai gi?u c?. C? k?u van ch? th?m anh chị em trong nh?, k?u van đến cả chim cu, nhưng ai cũng kh?ng gi?p được, "dẫu van xin bố mẹ cũng kh?ng bu?ng, kh?ng tha".(Xem th?m )
 

Chuyện người T?y N?ng
Vượt biển

...............................
C? hai anh em nh? kia mồ c?i, l?c nhỏ rất y?u thương nhau. Sau khi người anh lấy vợ, rồi gi?u c?. Người anh trở n?n nhạt nhẽo v? bỏ mặc em sống ngh?o đ?i lam lũ, r?ch rưới. Chị d?u thương t?nh v? ?o cho đứa em chồng. Lưng ?o r?ch của em đ? in những ng?n tay ch?m của chị d?u. người anh đi l?m về nh?n thấy vết tay ch?m tr?n lưng ?o em, ghen tức.(Xem th?m )

 

 

Cuộc chiến với ma rừng

 

Người Ba Na ở x? Đăk Pne, H.Kon Rẫy (Kon Tum) c? tục khi sinh con ra chẳng may người mẹ bị chết th? l?ng phải ch?n đứa con xấu số theo mẹ, nếu kh?ng ma rừng sẽ bắt tội, cả l?ng vạ l?y. xem tiếp  

 

 
 

Thần thọai B?ch Việt
Phạm quốc sơn

 

B? L?o, người giữ thần thoại Việt

Cho đến trước thời đại biến động tr?n đất nước ta c?ch đ?y hơn nửa thế kỷ, h?nh ảnh ?m đềm trong gia đ?nh của l?ng x?m Việt Nam vẫn l?: Sau bữa cơm chiều của một ng?y đồng ?ng nương rẫy, con ch?u qu?y quần chung quanh ?ng b? để nghe kể chuyện đời xưa. Đ?y kh?ng những tập tục quen thuộc trong cuộc sống tổ ti?n ta m? c?n của tất cả những tộc người tr?n giải đất B?ch Việt. C?u tục ngữ ?Ăn cơm mới, n?i chuyện cũ? kh?ng phải ri?ng của ch?ng ta m? c?n phổ biến c?ng khắp c?c d?n tộc anh em, người H?n về sau dịch ra th?nh c?u: ?Khất t?n cốc, thuyết cựu thoại.?

 
 

Hủ tục giết trẻ nhỏ r?ng rợn nơi n?i rừng

Người mẹ kh?ng may chết khi đang sinh con, hoặc sinh con ngo?i gi? th? th? đứa trẻ sẽ bị giết chết một c?ch d? man.

?Dọ-tơm-am? v? ?Joă ană? (ch?n con theo mẹ v? đạp cho chết) l? 2 hủ tục hoang d? g?y n?n nhiều c?i chết oan khốc cho trẻ sơ sinh. Khởi nguy?n, tục ?dọ tơm am? chỉ quẩn quanh trong một số bu?n l?ng của đồng b?o Bana, Jơ rai, Jẻ Tri?ng, những sắc tộc bản địa đ?ng đ?c sinh sống l?u đời tr?n cao nguy?n Gia Lai - Kon Tum, ph?a bắc T?y Nguy?n. Nhưng sau đ?, theo những nh?m người ly t?n, giao thoa, tục ?dọ tơm am? lan nhiễm qua cả những cộng đồng X?đăng, S?r?, v? v?i nh?nh ? đ? ở những v?ng ngh?o kh? nhất.

Replica Watches Người Chăm H?roi ?nu?i ma?

(VOV4) - Xong lễ ch?n cất người chết, người Chăm H'roi ở Sơn H?a (Ph? Y?n) cho rằng mối quan hệ giữa người sống với người chết chưa hết. Vậy l? trong v?i th?ng sau đ?, b? con "nu?i ma".

Văn ho? Chăm H?roi mang dấu ấn văn ho? v?ng Trường Sơn - T?y Nguy?n kh? r?. Người Chăm H?roi cũng c? chi?ng, c? nh? s?n, c? xoang... Ch?nh sự ho? huyết tộc người giữa người Chăm với người ? đ?, người Ba na, Gia rai ở B?nh Định, Ph? Y?n đ? mang đến cho nh?m Chăm H?roi nhiều n?t văn ho? mới, th? vị. Xem Tiếp
 
 

C? d?u Ng?i: Kh?c...7 ng?y trước khi về nh? chồng

(VOV4) - Đ?m cưới l? ng?y vui, ng?y hạnh ph?c trong cuộc đời mỗi người, nhưng c?c c? g?i người Ng?i trước khi đi lấy chồng lại dấm dứt kh?c, lại u sầu, hoang mang. C? c? kh?c liền 7 ng?y trước khi về nh? chồng, kh?c đến khi ch? rể rước d?u về. Thậm ch?, họ h?ng, bạn b? cũng đến? kh?c c?ng. Thật l? một chuyện lạ!  

Ng?y trước, đ?m cưới của người Ng?i kh? nặng về lễ vật. Ngo?i tiền mặt, thịt, rượu, gạo, ch?, thuốc?Xem Tiếp

 
 

L?n Rừng Thăm Bạn

L?m Chương

Từ tr?n đồi cao nh?n xuống, giữa đại ng?n m?nh m?ng xanh ngắt, đ?m rẫy của anh Khan nhỏ như một chiếc chiếu, m?u nhạt l? non. T?i lặn lội t?m đến giang sơn biệt lập của anh khi m?a bắp đang rộ tr?i. Lọt thỏm giữa đ?m rẫy l? lều tranh. Giữa lều, treo một chiếc v?ng l?m bằng bao bố. Những ng?y ở đ?y, t?i ngủ tr?n chiếc v?ng n?y. C?i sạp tre để s?t v?ch, chỗ ngủ h?ng đ?m của anh Khan.  Xem Tiếp v? Ngắm Hoa Lạ

 

 

Cộng đồng Người Việt ở Trung Quốc

(Lịch sử Việt Nam) - Đối với ch?ng ta, rất ?t người biết c? một cộng đồng rất nhỏ (khoảng 22,000) người Jing (người Kinh) sống ở Tam Đảo (Quảng T?y, Trung Quốc) l? một ?kh?m ph? g?y nhiều cảm x?c. Rồi l?c được biết họ đ? rời xa Việt Nam 500 năm m? vẫn cố gắng duy tr? bản sắc văn h?a d?n tộc Việt trước sức đồng h?a rất mạnh của TQ, xem những điệu m?a, đ?nh đ?n bầu, nghe họ h?t tiếng Việt l?m ta x?c động?Xem tiếp

 
 

Huyền thoại những Pơtao T?y nguy?n

1: Miền hư ảo của Pơtao Ia

?Thủy X?, v?ng đất được nhắc đến trong Đại Nam ch?nh bi?n liệt truyện phần n?o khắc họa về những Pơtao Ia - ?Vua nước? kh?ng ngai, chỉ tồn tại theo ? thức thần quyền với những giai thoại th? vị, l?m gi?u th?m phong vị văn h?a độc đ?o của T?y nguy?n. Xem tiếp:

 
 
Năm 1664, sau khi th?n t?nh nh? T?y Minh, M?n Thanh đặt ?ch thống trị khắc nghiệt l?n d?n tộc Trung Hoa, t?m mọi c?ch ph? bỏcơ chế Minh Triều, nhất l? nổ lực đồng h?a đời sống văn h?a c?ng mọi sinh hoạt kh?c theo Thanh. M?n Thanh kh?ng d?ng quan tướng của Minh Triều m? c?n chế  t?i họ hoặc trục xuất những người c? ảnh hưởng tới nh?n d?n ra khỏi nước. .......Xem Tiếp
 
 

Điển t?ch ?b? Cố Hỉ? v? chuyện ngọc nữ ?trộm dưa?

Mỗi khi tr? chuyện, nếu ai đ? cố nhắc m?i những chuyện cũ kh?ng c?n hợp thời, người d?n lớp trước v?ng s?ng nước Nam Bộ đ? gọi trại ?b? Thi?n Y? th?nh ?b? Cố Hỉ?. Vậy b? Cố Hỉ l? ai?

Do chiến tranh, một bộ phận người Chăm thi?n di v?o Nam, được triều đ?nh nh? Nguyễn chỉ định cư tr? tại một số nơi gần bản doanh của qu?n triều để tiện bảo vệ, che chở. Xem tiếp

 
   
       

1. Cộng Đồng D?n Tộc    2. Đ?nh Ch?a Miếu Mạo    3. C?u Chuyện Qu? Ta    4. Địa Ch? H?nh Th?nh   5. Thắng T?ch Qu? Ta

 

 

Sưu Tầm T?i Liệu v? Web Design

  H? Phương Ho?i

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Ho?ng V?n, Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Ho?ng Dũng
Xin vui l?ng li?n lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những g? li?n quan đến trang web nầy
Copyright ? 2003 Trang Ca Dao v? Tục Ngữ
Last modified: 03/12/18